Slide background
Slide background

مجموعه هنر صلح ، قسمت اول تامین غذای دنیادعوت به همکاری

ما از افراد با استعداد و با تجربه که علاقه مندن هستند در گسترش صلح و دوستی در دنیا با همکاری کنند دعوت می کنیم تا به قهرمانان صلح بپیوندند
.NGO قهرمانان صلح

همانطور که می دانید NGO یک سازمان مردم نهاد است که تمامیه سود به دست آمده از فعالیت های مجموعه صرف اهداف مجموعه می شود و در حال حاظر ما تلاش می کنیم تا این مجموعه را به ثبت برسانیممجموعه هنر صلح آوری

این مجموعه در واقع تلاش می کند تا بیان کند با برقرای صلح چه اتفاقی خواهد افتاد و مشکلاتی که بر سر راه قرار دارد را چگونه می توان حل کرد